banner
حشره کش الستال 300SC
حشره کش الستال 300SC

حشره کش الستال 300SC

حشره کش

10006

الستال ترکیب حشره کش جدید سینجنتا است که دارای 300 گرم ماده موثره تینیویون (اسپیروپدیون) متعلق به گروه IRAC=23 است و بر فرایندهای تولید چربی در بدن آفات هدف تاثیر گذاشته و منجر به از بین رفتن این 
آفات می گردد. الستال 300SC کنترل خوبی بر روی انواع پسیل، کنه زنگار، شته ها، سفیدبالک ها، شپشک ها و سپردارها دارد. این ترکیب به صورت تخصصی برای کنترل انواع آفات مکنده در درختان میوه و سبزیجات در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. الستال ابزاری قدرتمند برای کنترل شته ها و سفیدبالک های مقاوم به سموم نئونیکوتینوئید است و می توان از آن در برنامه های مدیریت مقاومت به خوبی استفاده نمود. الستال برای زنبور عسل و گرده افشان ها و شکارگرها و دشمنان طبیعی آفات نیز ایمن است و بر روی آنها تاثیر قابل توجهی ندارد. الستال تاثیر تماسی کمی دارد و بیشترین تاثیر خود را از طریق گوارشی بر روی آفات هدف می گذارد. تاثیر قطعی الستال نیاز به زمانی بین 5 تا 7 روز دارد و لازم است تا از الستال 300SC  در مراحل اولیه آلودگی، وقتی جمعیت آفت بسیار پایین است استفاده شود.