برگزاری فیلد آموزشی کالیبراسیون و نحوه مصرف نماتدکش ترویگو

 

برگزاری فیلد آموزشی کالیبراسیون و نحوه مصرف نماتدکش ترویگو

برگزاری فیلد آموزشی کالیبراسیون و نحوه مصرف نماتدکش ترویگو در شهر آفتاب با حضور کارشناسان بخش کشاورزی
13:51:45 1398/7/8