برگزاری روز مزرعه آزمایش سموم ترویگو و کاریال استار

 

برگزاری روز مزرعه آزمایش سموم ترویگو و کاریال استار

برگزاری روز مزرعه آزمایش سموم ترویگو و کاریال استار با همکاری شرکت سینجنتا در منطقه یزد باحضور کارشناسان شرکت سینجنتا ، نمایندگان شرکت گل سم و کشاورزان پیشرو منطقه در تاریخ 3 دی 1398
15:50:50 1398/10/21