کارگاه آموزشی مهارت های فروش

 

کارگاه آموزشی مهارت های فروش

ارگاه آموزشی مهارت های فروش توسط تیم بازاریابی شرکت گرین گلد لبنان در سالن همایش با حضور کارشناسان فنی و فروش بخش بذر شرکت گلسم گرگان در تاریخ 14مهر 98 برگزار گردید
10:9:50 1398/7/16