روز مزرعه ارقام جدید گوجه فرنگی شرکت سینجنتا - 8 دی 1398 - بردخون، بوشهر

 

روز مزرعه ارقام جدید گوجه فرنگی شرکت سینجنتا - 8 دی 1398 - بردخون، بوشهر

روز مزرعه ارقام جدید گوجه فرنگی شرکت سینجنتا - 8 دی 1398 - بردخون، بوشهر با حضور کارشناسان شرکت سینجنتا و بیش از 50نفر از کشاورزان پیشرو منطقه
15:4:53 1398/10/22