كلوپيراليد گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

O

U

3738 mg/kg

42 days

0.015 mg/kg b.w.

0.015 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
علف كش انتخابي و سيستميك از گروه پيريدين كربوكسيليك اسيدها است كه سبب اختلال در تقسيم سلولها و مرگ گياهان مي شود. كلوپيراليد علف هاي هرز خاصي از خانواده نخود، آفتابگردان و هفت بنه را در كشت كلزا و چغندرقند كنترل مي كند.
دوام اين علف كش در خاك طولاني است و مي تواند براي محصول بعد زيانبار باشد.
دریافت اطلاعات محصول
     بروشور محصول