كلودينافوپ پروپارژيل گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

A

II

1392 mg/kg

30 days

0.004 mg/kg b.w.

0.02 mg/kg (wheat)

معرفی و نحوه اثر
علفكش كلودينافوپ پروپارژيل يكي از قوي‌ترين و موثرترين علف‌كش‌هاي موجود براي كنترل علف‌هاي هرز گندم محسوب مي شود. اين علف‌كش‌ علف‌هاي هرز يك ساله كشيده برگ مخصوصا يولاف وحشي. فالارين به حجم و دم روباهي كشيده را در گندم كنترل مي كند. اين علف‌كش با جو سازگاري ندارد. روي علف هرز جو وحشي اثري ندارد از مصرف متوالي علف‌كش كلوديناافوپ به دليل احتمال بروز مقاومت در علف‌هاي هرز اجتناب شود.
براي اثر بهتر اين سم حتما آب‌هاي 7= Ph يا كمتر استفاده شود.
زماني مصرف شود كه علف‌هاي هرز شاداب و فعال باشند و حرارت محيط در شب از درجه كمتر نشده باشد.
در زمان مصرف علف‌هاي هرز بايد بين 3 تا 6 برگي باشند.
سمپاشي با 200 تا 300 ليتر آب بيشتر انجام نشود و قطرات ريز و نوع سمپاشي بهتر است پشت تراكتوري با نازل‌هاي بادبزني باشد.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول