گلايفوزيت گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

G

U

5000 mg/kg

-

1 mg/kg b.w.

1 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
گلايفوزيت علف كشي است عمومي و سيستميك از گروه گلايسين كه از طريق برگ جذب و همراه با هيدروكربن‌ها از مسير سيمپلاستيك به مناطق مصرف و ذخيره قند رسيده و در آنجا با تاثير بر روي آنزيم EPSPS از سنتز اسيدآمينه‌هاي آروماتيك جلوگيري مي‌كند و ظرف يك يا دو هفته گياه را از بين مي‌برد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول