هالوكسي فوپ- آر- متيل گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

A

II

300 mg/kg

30 days

0.0003 mg/kg b.w.

0.2 mg/kg (onion)

معرفی و نحوه اثر
هالوكسي فوپ آرمتيل علف كش سيستميك و انتخابي از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات است كه از طريق برگ‌ها جذب و با جلوگيري از رشد سلول‌هاي جوان در مريستم‌ها سبب مرگ علف‌هاي هرز خانواده گرامينه مي شود.
اين علف كش را مي توان در مزارع چغندرقند، پياز و كلزا مصرف نمود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول