اي پي تي سي گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

N

II

2000 mg/kg

30 days

-

1 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
اي پي تي سي علف كش انتخابي و سيستميك از گروه تيوكاربامات‌ها است كه از طريق كلئوپتيل و ريشه ها جذب و توسط آوند چوبي به برگ و ساقه منتقل مي شود. اي پي تي سي در علف هاي هرز مصرف از رشد جوانه‌هاي انتهايي و سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار بلند جلوگيري كرده و سبب نابودي آنها مي شود. از آنجا كه اي‌پي‌تي‌سي ماده‌اي فرار است و روي علف هاي هرز تازه جوانه زده نيز اثر دارد، لازم است پيش از كاشت پاشيده و بلافاصله با خاك مخلوط گردد. اي‌پي‌تي‌سي را مي توان مخلوط با آب آبياري به خصوص آبياري باراني مصرف نمود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول