فنمديفام + دسمديفام + اتوفومزيت

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

C1, N1

III

3255 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
اين علف كش مخلوطي از سه علف كش فنمديفام، دسمديفام (از گروه فنيل كاربامات) و اتوفومزيت (از گروه بنزوفوران) است كه با جلوگيري از فتوسنتز علف‌هاي هرز، طيف وسيعي از علف‌هاي هرز پهن برگ را كنترل مي‌كند.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول