بروموپروپيلات گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

UN

U

5000 mg/kg

21days (fruits)

0.03 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
بروموپروپيلات كنه كشي غيرسيستميك و اختصاصي با اثر تماسي و تدخيني با دوام طولاني است كه روي تمام مراحل رشدي كنه ها شامل تخم، پوره و بالغ تاثيرگذار است.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

چغندرقند

کنه تارتن

Tetranychus spp.

1/2 در هزار

مرکبات

کنه تار عنکبوتی

Tetranychus spp.

1 لیتر در هزار

مرکبات

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

1 لیتر در هزار

مرکبات

کنه شرقی مرکبات

Eutetranychus orientalis

1 لیتر در هزار

کاربرد
کنه تارتن دو نقطه ای (تار عنکبوتی).
کنه قرمز اروپایی
کنه شرقی مرکبات
کنه تارتن (تار عنکبوتی).
کنه تارتن
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول