پروپارژيت گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

12

III

2800 mg/kg

14 days

0.01 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
پروپارژيت كنه كش غيرسيستميك بادوام طولاني از گروه سولفيت با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي است كه با جلوگيري ازكاركرد آنزيم سنتز كننده ATP ميتوكندريايي، پوره‌ها وكنه‌هاي بالغ گياهي را در محصولات مختلف كنترل مي كند.
پروپارژيت را نبايد مخلوط با روغن يا سموم پيروتروئيد با فرمولاسيون امولسيون شونده مصرف كرد.
از مصرف آن بر روی گلابی و به اجتناب نمایید.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

1 لیتر در هزار

درختان میوه

کنه تار تن

Tetranychus spp.

1 لیتر در هزار

لوبیا

کنه تارتن دونقطه اي

Tetranychus urticae

1 لیتر در هکتار

پسته

کنه معمولی پسته

Tenuipalpus granati

1 لیتر در هزار

چای

کنه قرمز پاکوتاه

Brevipalpus obovatus

1/2 لیتر در هزار

چغندرقند

گونه هاي کنه تارتن

Tetranychus spp.

1 لیتر در هکتار

پنبه

کنه هاي تارتن

Tetranychus urticae/Tetranychus turkestani

1/5 لیتر در هکتار

سویا

انواع کنه هاي تارتن

Tetranychus spp.

1/5 لیتر در هکتار

درختان جنگلی

کنه تارعنکبوتی نوئل

Oligonychus ununguis

1 لیتر در هزار

کاربرد
کنه تارتن (تار عنکبوتی).
کنه تارتن دو نقطه ای (تار عنکبوتی).
کنه قرمز اروپایی
کنه قرمز پاکوتاه
کنه تارعنکبوتی نوئل
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول