فن پايروكسي ميت گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

21

II

480 mg/kg

7 days (fruits)

0.01 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
فن پيروكسي ميت كنه كشي تماسي گوارشي و سريع الاثر با خاصيت نفوذي بالا از گروه پيرازول است كه با ايجاد اختلال در توليد انرژي و مهار كنندگي زنجيره انتقال الكترون در تنفس سلولي در مرحله لاروي، پورگي و بالغ كنه‌ها، سبب از بين آنها مي شود و در صورت اختلاط با روغن، تخم كنه ها ار نيز از بين مي برد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

کنه زنگار (کنه نقره اي).

Phyllocoptruta oleivora

0/5 تا 0/7 لیتر در هزار

مرکبات

کنه قرمز مرکبات

Panonychus citri

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

درختان میوه

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

0/5 لیتر در هزار

کاربرد
کنه زنگار (کنه نقره اي).
کنه قرمز مرکبات
کنه قرمز اروپایی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول