كلوفنتزين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

10 A

U

5200 mg/kg

14 days (fruits)

0.02 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
كلوفنتزين كنه كش تماسي از گروه تترازين است كه با ممانعت از رشد جنين در داخل تخم، اثر تخم كشي بسيار خوب داشته و پوره ها را نيز كنترل مي كند اما روي كنه‌هاي بالغ اثري ندارد. اين كنه كش براي كنترل تخم زمستانه كنه هاي تترانيكيد بكار مي‌رود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه سردسیری

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

0/3 تا 0/5 لیتر در هزار

کاربرد
کنه قرمز اروپایی
کنه های گیاهی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول