نيسوران

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

10 A

U

5000 mg/kg

5 days (fruits)

0.03 mg/kg

0.1 mg/kg (apple), 0

معرفی و نحوه اثر
نيسوران كنه كشي غيرسيستميك، تماسي، گوارشي و سريع الاثر از گروه ايزوتيازوليدين‌ها است. كه منحصرا توسط شركت گل سم گرگان با مواد اوليه و تحت ليسانس شركت نيپون سودا ژاپن ساخته مي شود. نيسوران با خاصيت تخم‌كشي و لاروكشي به همراه خاصيت نفوذي در برگ سبب از بين رفتن كنه‌ها مي شود و هرگاه كنه‌هاي بالغ ماده با اين سم تماس پيدا كنند تخم‌هاي توليد آنها نابارور مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

کنه قرمز مرکبات

Panonychus citri

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

کاربرد
کنه قرمز مرکبات
کنه های گیاهی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول