فنازاكوئين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

21

II

134 mg/kg

30 days (fruits)

0.005 mg/kg b.w.

0.02 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
فنازاكويين كنه كشي تماسي، گوارشي و سريع‌الاثر از گروه پيرازون‌ها است كه با جلوگيري از انتقال الكترون در ميتوكندري پورگي و بالغ كنه‌ها موثر است و تخم كنه‌هاي گياهي از نيز به خوبي تحت تاثير قرار داده و از بين مي برد. اين سم روي انواع كنه‌هاي تارتن و پانونيكوس در محصولات مختلف كاربرد دارد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

0/4 لیتر در هزار

کاربرد
کنه قرمز اروپایی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول