فن پروپاترين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

70 mg/kg

14 days

0.03 mg/kg b.w.

0.1 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
فن پروپاترين حشره كش كنه كشي غيرسيستميك، با اثر تماسي، گوارشي و دور كننده از گروه پايرتيروئيدها است كه با ايجاد اختلال در كانال‌هاي سديم درغشاء و آكسوني سلول‌هاي عصي حشرات و كنه‌ها سبب از بين رفتن آنها مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

2 لیتر در هزار

کاربرد
کنه قرمز اروپایی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول