پيريدابن گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

21

II

1350 mg/kg

10 days (citrus)

0.01 mg/kg b.w.

0.9 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
پيريدابن حشره كش، كنه كشي از گروه پيريدازينون ها است كه بر روي بيشتر كنه هاي گياهي به ويژه حالت پورگي آنها موثر است هر چند تمام حالت كنه ها ار تحت تاثير قرار مي دهد. پيريدابن را بايد زماني مصرف نمود كه كنه‌ها فعال باشند و جمعيت آنها هنوز به مرحله ايجاد خسارت جدي نرسيده باشد. پيريدابن بر روي سفيد بالك نيز موثر است.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

کنه زنگار (کنه نقره اي).

Phyllocoptruta oleivora

0/4 تا 0/5 کیلوگرم در هزار

کاربرد
کنه زنگار (کنه نقره اي)
دریافت اطلاعات محصول
          اطلاعات محصول