تیلت

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

1517 mg/kg

40 days (cereals) 14 day (beets)

0.01 mg/kg b.w.

0.02 mg/kg (wheat)

معرفی و نحوه اثر
تیلت با ماده موثره پروپيكونازول قارچ كشي است سيستميك از گروه تريازول‌ها، كه خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و برعكس را دارد و با اثر پيشگيري و درماني بر روي آسكوميست‌ها و بازيديوميست‌ها موثر است. اين سم از بيوسنتز ارگوسترول در قارچ‌ها جلوگيري كرده و با ممانعت از تشكيل غشاء سلولي آنها، رشدشان را متوقف مي سازد.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

زنگ ها

Puccinia spp

0/5 لیتر در هکتار

گندم

فوزاریوم خوشه (بلات خوشه گندم).

Fusarium graminearum

1 لیتر در هکتار

برنج

شیت بلایت

Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani )

1 لیتر در هکتار

کاربرد
زنگ زرد گندم
زنگ سیاه گندم
زنگ قهوه ای گندم
بلایت فوزاریومی خوشه گندم
شیت بلایت برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول