پنكونازول گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

III

2125 mg/kg

14 days

0.03 mg/kg b.w.

0.2 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
پنكونازول قارچ كشي سيستميك از گروه تريازول ها با اثر حفاظتي و درمان كنندگي است كه با مقدار مصرف بسيار پايين اثري فوق العاده در كنترل بيماري هاي مختلف گياهي به ويژه سفيدك هاي پودري دارد.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

انگور و سایر محصولات

سفیدک سطحی

Erysiphales

125 میلی لیتر در هزار لیتر آب

کاربرد
سفیدک سطحی
سفیدک سطحی
سفیدک سطحی
سفیدک سطحی
سفیدک سطحی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول