تبوكونازول 6% گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

1700 mg/kg

21 days

0.03 mg/kg b.w.

0.15 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
تبوكونازول قارچ كشي است كم نظير با اثر سيستميك ، از گروه تريازول‌ها با اثر پيشگيري و درماني كه براي كنترل بيماري‌هاي قارچي به كار مي رود. اين سم با جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول و ژيبرلين در قارچ‌هاي بيماريزا سبب توقف رشد آنها مي شود.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

سیاهک پنهان گندم

Tilletia laevis/Tilletia tritici

0/5 لیتر در 1000کیلو بذر

گندم

سیاهک آشکار گندم

Ustilago nuda f.sp. tritici (Ustilago tritici)

0/5 لیتر در هزار کیلو بذر

جو

سیاهک آشکار جو

Ustilago nuda

0/5 لیتر در هزار کیلو بذر

کاربرد
سیاهک پنهان گندم
سیاهک پنهان گندم
سیاهک آشکار گندم
سیاهک آشکار جو
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول