تبوكونازول 25% گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

1700 mg/kg

21 days (WHEAT)

0.03 mg/kg b.w.

0.15 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
تبوكونازول قارچ كشي است كم نظير با اثر سيستميك ، از گروه تريازول‌ها با اثر پيشگيري و درماني كه براي كنترل بيماري‌هاي قارچي به كار مي رود. اين سم با جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول و ژيبرلين در قارچ‌هاي بيماريزا سبب توقف رشد آنها مي شود. تيوكونازول بيماري هاي سفيدك‌هاي پودري، انواع زنگ، انواع سياهك‌ها، سپتوريوزها و بسياري از بيماري‌هاي ديگر موثر است.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

زنگ هاي غلات (گندم)

Puccinia spp.

1 لیتر در هکتار

کاربرد
زنگ زرد گندم
زنگ قهوه ای گندم
زنگ سیاه گندم
سفیدک سطحی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول