تري ديمورف گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

5

II

480 mg/kg

28 days (beets)

0.016 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
تري ديمورف قارچ كشي سيستميك از گروه مورفولين ها با اثر حفاظتي و درمان كنندگي است. اين قارچ كش براي پيشگيري و معالجه بيماري هاي قارچي از جمله سفيدك سطحي درمزارع چغندر قند مصرف مي شود.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

چغندرقند

سفیدک سطحی

Erysiphe betae

750 میلی لیتر در هکتار

کاربرد
سفیدک سطحی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول          اطلاعات محصول