تري سيكلازول گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADIMRL

16.1, 11

II

314 mg/kg

0.03 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
تري سيكلازول قارچ كشي سيستميك از گروه تيازولوبنزو تيازول با اثر حفاظتي است كه از طريق ريشه و برگ جذب مي شود و با جلوگيري از سنتز ملانين در ايرسوريوم قارچ، از نفوذ قارچ به داخل بافت گياه جلوگيري مي كند. بنابراين بايد پيش از شروع آلودگي، اين سم بر روي گياه پاشيده شود.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

برنج

بلاست برنج

Magnaporthe oryzae

0/5 کیلوگرم در هکتار

کاربرد
بلاست برنج
بلاست برنج
بلاست برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول