ديفنوكونازول گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

1453 mg/kg

42 days

0.01 mg/kg b.w.

0.02 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
ديفنوكونازول قارچ كشي است سيستميك از گروه تريازول‌ها، با اثر پيشگيري و درمان كننده كه طيف گسترده‌اي داشته و براي ضدعفوني بذر غلات و ساير گياهان زراعي بر عليه بيماري‌هاي بذر زاد قارچي ماند سياهك آشكار، پنهان و پاكوتاه به كار مي رود. اين سم با جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول سبب توقف رشد قارچ‌ها مي شود
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

سیاهک پنهان گندم

Tilletia laevis/Tilletia tritici

1 لیتر در هزار کیلو بذر

گندم

سیاهک پنهان پاکوتاه گندم

Tilletia controversa

1 لیتر در هزار کیلو بذر

کاربرد
سیاهک پنهان گندم
سیاهک پنهان پاکوتاه گندم
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول