ايپروديون + كاربندازيم گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

2, F1

U

5000 mg/kg

21 days (cereals)

0.05 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
اين قارچ کش مخلوطي از دو قارچ كش ايپروديون (از گروه دي كربوكساميدها) و كاربندازيم (از گروه بنزيميدازول ها) با اثر تماسي، سيستميك و حفاظتي است كه طيف گسترده اي از بيماري هاي قارچي را كنترل مي كند.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

جو

لکه قهوه اي نواري جو

Pyrenophora graminea (Helminthosporium gramineum)

1 کیلو در هزار کیلو بذر

برنج

شیت بلایت

Thanatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani )

1 کیلوگرم در هکتار

توت

خشکیدگی سرشاخه توت

Sclerotinia sclerotiorum

1 کیلوگرم در هزار

کاربرد
لکه قهوه اي نواري جو
شیت بلایت برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول