كاربوكسين تيرام گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

M3 + 7

III

4000 mg/kg

42 days

0.01 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
مخلوطي است از دو قارچ‌كش با طيف اثر گسترده، يكي سيستميك بنام كاربوكسين (از گروه كاربوكسامايدها) كه در تنفس سلول اختلال ايجاد مي كند و ديگري تيرام (از گروه دي تيوكاربامات ها) با اثر تماسي كه سبب بروز اختلال عمومي در عملكرد آنزيم ها در سلول قارچ مي شود.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

سیاهک پنهان گندم

Tilletia laevis/Tilletia tritici

2 تا 2/5 لیتر سم در هزار کیلو بذر

گندم

سیاهک آشکار گندم

Ustilago nuda f.sp. tritici

2 تا 2/5 لیتر سم در هزار کیلو بذر

جو

سیاهک آشکار جو

Ustilago nuda

2 تا 2/5 لیتر سم در هزار کیلو بذر

کاربرد
سیاهک پنهان گندم
سیاهک آشکار گندم
سیاهک آشکار جو
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول