متالاكسيل گرانول گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

4

II

633 mg/kg

7 days

0.03 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
متالاكسيل قارچ كش سيستميك از گروه فنيل آميدها (آسيل آلانين ها) با اثر حفاظتي و درماني است كه از طريق ريشه، ساقه و برگ جذب مي شود و با جلوگيري از سنتز پروتئين در سلول قارچ سبب توقف رشد قارچ هاي بيمارگر مي شود. اين قارچ كش قابل اختلاط با خاك است و بايد قبل از كاشت با خاك بستر كاشت مخلوط شود و يا پس از كاشت در اطراف بوته پاشيده شود.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

خیار و سایر محصولات

بوته میري

Phytophthora sp/ Pythium spp.

20 تا 25 کیلوگرم در هکتار

کاربرد
بوته میري
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول