سايپروكونازول + كاربندازيم گل سم

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHI

G1 + B1

III

2000 mg/kg <

42 days

معرفی و نحوه اثر
اين قارچ كش سيستميك اختلاطي كه اثر پيشگيري و درماني دارد متشكل از دو سم سايپروكونازول (از گروه تريازول ها) و كار بندازيم (از گروه بنزيميدازول ها) است. سايپروكونازول با ممانعت از بيوسنتز ارگوسترول مانع از رشد قارچ شده و كار بندازيم با جلوگيري از سنتر بتاتوبولين از تقسيم سلولي قارچ جلوگيري مي كند.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

بلایت فوزاریومی خوشه گندم

Fusarium graminearum

0/5 لیتر در هکتار

کاربرد
بلایت فوزاریومی خوشه گندم
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول