گلدن كيت

اطلاعات محصول
LD50 Oral

3160 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
گلدن گيت ماده اي با خاصيت پخش كنندگي و چسبندگي مي باشد كه به منظور افزايش كارآيي سموم دفع آفات نباتي مخلوط با آنها بكار مي رود. اين ماده با كاهش كشش سطحي آب باعث استقرار بهتر قطرات محلول سم بر روي برگ و گسترده شدن قطره در سطح مومي برگ مي گردد و در نتيجه سطح تماس برگ با قطرات سم افزايش يافته و سم بيشتري جذب گياه شده و اثر بخشي آن را افزايش و هدر رفتن آن را كاهش مي دهد.
ابتدا سم مورد نظر را در يك سطل با مقداري آب خوب مخلوط نماييد تا به صورت دوغاب يكنواخت درآيد. آنگاه مخزن سمپاش را تا نيمه آب نموده و سم را در حالي كه آب را به هم مي زنيد داخل مخزن بريزيد و خوب مخلوط نماييد. سپس در حاليكه محلول سم را به هم مي زنيد به ازاء هر هكتار مزرعه يك ليتر گلدن گيت را داخل مخزن ريخته و خوب بهم بزنيد و در آخر بقيه آب را به محلول اضافه كنيد.
موارد مصرف
میزان مصرف

یک لیتر در هکتار یا 0/25 درصد آب مصرفی

دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول