اتيون گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

1B

II

208 mg/kg

21 days (citrus)

0.002 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
اتيون حشره كش و كنه كشي است از گروه فسفره آلي با اثر تماسي كه با مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي آفات اختلال ايجاد كرده و سبب مرگ آنها مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه سردسیری

انواع شپشک ها

Pseudococcidae, diaspididae

1/5 تا 2 لیتر در هزار همراه با روغن

مرکبات

انواع شپشک ها

Pseudococcidae, diaspididae

1/5 تا 2 لیتر در هزار همراه با روغن

کاربرد
شپشک ستاره ای
گونه ها ي بالشک ها
شپشک واوي سیب
شپشک سان ژوزه درختان میوه
شپشک (توت) سفید هلو
سپردار الفی مرکبات
سپردار قهوه اي مرکبات
شپشک نرم تن مرکبات
سپردار زرد مرکبات
سپردار واوي مرکبات
شپشک آردآلود مرکبات
شپشک استرالیایی مرکبات
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول