پروفنوفوس گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

358 mg/kg

21days

0.01 mg/kg b.w.

5 mg/kg (fruits)

معرفی و نحوه اثر
پروفنوفوس حشره‌كش و كنه‌كشي است فسفره با اثر گوارشي تماسي كه با مهار آنزيم كولين استراز و اختلال در سيستم عصبي، سبب مرگ آفات مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

پنبه

کرم قوزه پنبه

Helicoverpa armigera

2 لیتر در هکتار

کاربرد
کرم قوزه پنبه
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول