پرمترين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

430-6000 mg/kg

3-5 days

0.05 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg (cotton s

معرفی و نحوه اثر
پرمترين حشره كشي تماسي، گوارشي از گروه پيروتيروئيدها است كه با جلوگيري از بسته شدن كانال ورود سديم به اكسون سلول هاي عصبي حشره، سبب مرگ آن مي شود و تا حدودي خاصيت دور كنندگي نيز دارد.
پرمترين حشره كشي نسبتا كم خطر است كه علاوه بر مصرف بر روي آفات كشاورزي، در ايران به عنوان حشره كش خانگي نيز به ثبت رسيده است.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه سردسیری

مینوز لکه گرد

Leucoptera malifoliella

0/5 لیتر در هزار لیتر آب

چغندرقند

پروانه برگخوار مصری (پرودنیا).

Spodoptera littoralis

1لیتر در هکتار

کاربرد
لارو پروانه برگخوار مصری (پرودنیا)
پروانه برگخوار مصری (پرودنیا).
مینوز لکه گرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول