پيريميكارب گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1A

II

142 mg/kg

3-7 days

0.02 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg (wheat gr

معرفی و نحوه اثر
پيريميكارب شته كشي است انتخابي با اثر سيستميك، تماسي، تدخيني و نفوذي از گروه متيل كاربامات ها كه با جلوگيري از كاركرد آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي اختلال ايجاد كرده و سبب مرگ آفت مي شود.
پيريميكارب توسط ريشه و برگ جذب مي شود، از طريق ريشه در مسير آوندهاي چوب حركت و در تمام گياه پخش مي شود اما از طريق برگ جابجايي زيادي ندارد و به برگ هاي ديگر منتقل نمي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

غلات (گندم و جو).

شته ها و تریپس

Aphidoidea/ Haplothrips tritici

0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه سردسیری

شته ها

Aphidoidea

0/5 کیلو در هزار لیتر آب

سبزی و جالیز

شته ها

Aphidoidea

0/5 تا 0/7 کیلوگرم در هکتار

سیب زمینی

شته ها

Aphidoidea

0/5 تا 0/75 کیلوگرم در هکتار

یونجه، اسپرس، شبدر

شته ها

Aphidoidea

0/5 تا 0/7 کیلوگرم در هکتار

توتون

شته ها

Aphidoidea

0/5 تا 0/7 کیلوگرم در هکتار

گیاهان زینتی

شته ها

Aphidoidea

0/5 تا 0/7 کیلوگرم در هزار

کاربرد
شته ها
شته ها
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول