ايميداكلوپريدپودري گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

4A

II

450 mg/kg

21days

0.06 mg/kg b.w.

0.05 (canola) mg/kg

معرفی و نحوه اثر
حشره كشي است ازگروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك و قابل مصرف در خاك، ايميداكلوپريد از طريق ريشه ويا برگ جذب ودر تمام گياه منتشر و وارد برگ گياهان شده و حشرات مكنده ولارو سوسكها و مينوزها را كه از بافتهاي ريشه يا برگ تغذيه مي كنند از بين ميبرد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

سیب زمینی

شته ها

Aphidoidea

28/5 گرم برای 100 کیلو غده بذری

چغندرقند

زنجرك سبز/ زنجرك ناقل کرلی تاپ

Empoasca spp./ Circulifer spp./Neoaliturus spp.

1 کیلوگرم برای ضدعفونی 100 کیلوگرم بذز

پنبه

تریپس

Thrips tabaci

5 کیلوگرم برای ضدعفونی 1000 کیلوگرم بذر

کاربرد
شته های سیب زمینی
زنجرک های چغندرقند
تریپس پنبه
دریافت اطلاعات محصول
          اطلاعات محصول