ايميداكلوپريد مايع گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

4A

II

450 mg/kg

21 days

0.06 mg/kg b.w.

0.05 (canola) mg/kg

معرفی و نحوه اثر
حشره كشي سيستميك با اثر تماسي و گوارشي از گروه نئونيكوتينوئيد ها كه روي گيرنده هاي نيكوتينيك استيل كولين استراز در سيستم عصبي حشره اثر مي كند.. اين حشره كش بخوبي از طريق برگ، ساقه و ريشه جذب گياه مي گردد و با ورود به شيره گياهي به ساير قسمتهاي گياه نيز منتقل شده و كنترل مطلوبي حاصل مي نمايد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

پروانه مینوز برگ

Phyllocnistis citrella

350 سی سی در هزار + 0/3 درصد روغن

مرکبات

پسیل مرکبات

Diaphorina citri

0/5 لیتر در هزار لیتر آب

پسته

پسیل پسته (شیره خشک).

Agonoscena pistaciae

400 سی سی در هزار لیتر آب

پنبه

شته ها

Aphidoidea

250 سی سی در هزار لیتر آب

درخت هلو

شته سبز هلو

Myzus persicae

250 سی سی در هزار لیتر آب

توتون

شته ها

Aphidoidea

250 سی سی در هزار لیتر آب

کاربرد
شته ها
پسیل مرکبات
پسیل پسته
مینوز مرکبات
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول