ديازينون گرانول گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

1250 mg/kg

10 days

0.002 mg/kg b.w.

0.01 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
ديازينون حشره كشي است از گروه ارگانو فسفره با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي كه با جلوگيري از فعاليت‌ كولين استراز و اختلال در سلول هاي عصبي سبب مرگ حشرات مي‌شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار برنج

Chilo suppressalis

15 کیلوگرم در هکتار

نیشکر

سوسک ریشه خوار

Pentodon idiota

30 تا 40 کیلوگرم در هکتار

کاربرد
سوسک ریشه خوار
کرم ساقه خوار برنج
کرم ساقه خوار برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول