ديازينون مايع گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

1250 mg/kg

10 days

0.002 mg/kg b.w.

0.01 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
ديازينون حشره كشي است از گروه ارگانو فسفره با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي كه با جلوگيري از فعاليت‌ كولين استراز و اختلال در سلول هاي عصبي سبب مرگ حشرات مي‌شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

سیب/به / گلابی

کرم سیب/ کرم به/ کرم آلو

Cydia pomonella/Euzophera bigella/Grapholita funeb

1 لیتر در هزار

سیب و سایر درختان میوه

لیسه سیب و سایر درختان میوه

Yponomeuta padella/Y. malinellus

1 لیتر در هزار

گلابی

پسیل گلابی

Psylla pyricola

1 لیتر در هزار

درختان میوه سردسیری

شته ها

Aphidoidea

1 لیتر در هزار

درختان میوه سردسیری

کرم سفید ریشه

Polyphylla olivieri

1 لیتر در هزار(خاک سبک) 1/5 در هزار (خاک سنگین)

درختان میوه سردسیری

انواع شپشک ها

Pseudococcidae, diaspididae

1/5 لیتر در هزار

انگور

کرم خوشه خوار

Lobesia botrana

1 تا 1/5 لیتر در هزار

انگور

تریپس هاي مو

Thysanoptera

1/5 لیتر در هزار

لوبیا

اگروتیس (کرم هاي طوقه بر).

Agrotis segetum/ Agrotis ipsilon

1 لیتر در هکتار

مرکبات

انواع شپشک ها

Pseudococcidae, diaspididae

1 لیتر در هزار

پسته

انواع شپشک ها

Pseudococcidae, diaspididae

1 لیتر در هزار

نخیلات

زنجرك خرما

Ommatissus lybicus

1/5 تا 2 لیتر در هزار

نخیلات

کرم میوه خوار خرما

Batrachedra amydraula

1/5 تا 2 لیتر در هزار

نخیلات

شپشک سفید خرما/ شپشک شفاف خرما

Parlatoria blanchardi/Fiorinia fioriniae

1 تا 1/5 لیتر در هزار

چغندرقند

بید/طوقه بر/برگخوار/ سرخرطومی و ....

1تا 1/5 لیتر در هکتار

برنج

کرم ساقه خوار برنج

Chilo suppressalis

2 لیتر در هکتار

درختان جنگلی

کرم سفید ریشه

Polyphylla olivieri

3 تا 3/5 لیتر در هکتار

کاربرد
کرم سیب
لیسه سیب
پسیل گلابی
شته ها
کرم سفید ریشه
کرم خوشه خوار انگور
تریپس هاي مو
اگروتیس (کرم هاي طوقه بر).
شپشک ها
زنجرك خرما
کرم میوه خوار خرما
شپشک خرما
کرم ساقه خوار برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول