ديمتوآت گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

387 mg/kg

14 days

0.002 mg/kg b.w.

-

معرفی و نحوه اثر
ديمتوآت گل سم حشره كش سيستميك فسفره با اثر تماسي و گوارشي است كه روي كنه‌ها نيز موثر است. ديمتوآت با جلوگيري از كاركرد كولين استراز در سيستم عصبي آفت اختلال ايجاد مي كند. اين حشره كش بيشتر روي آفات مكنده به خصوص شته و تريپس موثر است.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

گندم و جو

شته ها

Aphidoidea

1/5 لیتر در هکتار

چغندرقند

زنجرک ها

Empoasca spp/ Circulifer spp./Neoaliturus spp.

1 لیتر در هکتار

سویا و سایر حبوبات

تریپس ها، سفید بالک ها، شته ها

Aphidoidea/Bemisia spp/Thrips tabaci

1لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

شپشک ها

Pseudococcidae, diaspididae

1 لیتر در هزار

یونجه

نماتد ساقه

Ditylenchus dipsaci

1 لیتر در هکتار

پنبه

آفات مکنده

1 لیتر در هکتار

کاربرد
شته ها
زنجرک های چغندرقند
تریپس
سفید بالک
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول