ديفلوبنزورون گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

15

U

4640 mg/kg

7 days

0.02 mg/kg b.w.

0.5 mg/kg (plum)

معرفی و نحوه اثر
ديفلوبنزورون حشره كشي تماسي گوارشي از گروه بنزوئيل اوره است كه در تمامي مراحل پوست اندازي حشره با جلوگيري از سنتز كتين مانع از تشكيل جلد شده و حشره را از بين مي برد. اين سم فاقد خاصيت سيستميك و نفوذ بافت گياه است لذا روي حشرات مكنده بي تاثير مي باشد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

سیب

مینوز لکه گرد سیب

Leucoptera malifoliella

0/5 کیلو در هزار لیتر آب

مرکبات

پروانه مینوز برگ

Phyllocnistis citrella

50 گرم + 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب

نارون

سوسک برگخوار نارون

Pyrrhalta luteola

300 گرم در هزار لیتر آب

درختان جنگلی

جوانه خوار کاج

Rhyacionia buoliana

300 گرم در هزار لیتر آب

درختان جنگلی

ابریشم باف ناجور

Lymantria dispar

300 گرم در هزار لیتر آب

درختان جنگلی

پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر

Cerura vinula

200 تا 300 گرم در هزار

درختان جنگلی

برگخوار سفید بلوط/ برگخوار گزنده بلوط

Leucoma wiltshire/ Porthesia melania

300 گرم در هزار لیتر آب

درختان جنگلی

پروانه دم قهوه اي

Euproctis chrysorrhoea

300 گرم در هزار لیتر آب

کاربرد
مینوز لکه گرد سیب
پروانه مینوز برگ
خسارت لارو پروانه مینوز برگ
سوسک برگخوار نارون
جوانه خوار کاج
ابریشم باف ناجور
لارو پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر
لارو پروانه دم قهوه اي
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول