سايپرمترين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

250- 4150 mg/kg

7 days

0.05 mg/kg b.w.

0.7 mg/kg (pome frui

معرفی و نحوه اثر
سايپرمترين حشره كشي غيرسيستمك با اثر تماسي و گوارشي از گروه پايروتروئيدها است كه با باز نگه داشتن كانال سديم در سلول هاي عصبي حشره سبب مرگ آن مي شود. اين حشره كش علاوه بر خاصيت دوركنندگي و ضدتغذيه اي، داراي دوام اثر طولاني نيز مي باشد.
موارد مصرف
محصولآفتمیزان مصرف

پنبه

آفات برگخوار

175 میلی لیتر در هکتار

سیب و سایر درختان میوه

آفات برگخوار

75 میلی لیتر در هزار

دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول