فن پروپاترين گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

70 mg/kg

10 days

0.03 mg/kg b.w.

0.5 mg/kg (pome frui

معرفی و نحوه اثر
فن پروپاترين حشره كش و كنه كش غيرسيستميك، تماسي، گوارشي و دور كننده از گروه پايروتروئيدها است. اين آفت كش اثر ضربه اي و سريع دارد و با ايجاد اختلال در كانال هاي سديم در غشاء آكسوني سلول هاي عصبي حشرات و كنه ها، سبب از بين رفتن آنها مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه سردسیری

کنه قرمز اروپایی

Panonychus ulmi

1/5 تا 2 لیتر در هزار

کاربرد
کنه قرمز اروپایی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول