فن والريت گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

3

II

451 mg/kg

7 days (beets)

0.02 mg/kg b.w.

0.03 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
فن والريت حشره كشي است غيرسيستميك از گروه پاپروتروئيدها با اثر تماسي و گوارشي با مقداري خاصيت كنه كشي كه با ايجاد اختلال در كانال هاي سديم در غشاء آكسوني سلول هاي عصبي باعث از بين رفتن آفات مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه

مینوز لکه گرد

Leucoptera malifoliella

0/5 لیتر در هزار

چغندرقند

پرودنیا

Spodoptera littoralis

1 لیتر در هکتار

کاربرد
مینوز لکه گرد
پرودنیا
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول