فنيتروتيون گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

1700 mg/kg

7 days

0.007 mg/kg b.w.

o.5 mg/kg (apple)

معرفی و نحوه اثر
حشره كش غيرسيستميك، تماسي و گوارشي از گروه فسفره آلي است كه از طريق مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي حشرات باعث از بين رفتن آنها مي شود، فينتروتيون يكي از كم خطرترين سموم فسفره براي انسان از نظر مسموميت حاد مي باشد. اين حشره كش حشرات برگخوار و حشرات مكنده (مثل شته ها) را به خوبي كنترل مي كند.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

گندم

سن هاي زیان آور

Eurygaster integriceps/ Aelia spp.

1 لیتر در هکتار

غلات

ملخ های غلات

Acrididae

1/2 تا 1/5 لیتر در هکتار

پسته

سن های پسته

Brachynema spp/ Acrosternum spp./Lygaeus panderus/

1/5 لیتر در هزار

پسته

سوسک سرشاخه خوار

Hylesinus vestitus

1/5 لیتر در هزار

نیشکر

ملخ آسیایی

Locusta migratoria

1/5 لیتر در هکتار

برنج

کرم ساقه خوار برنج

Chilo suppressalis

1/5 لیتر در هکتار

کاربرد
سن هاي زیان آور گندم
سن هاي زیان آور گندم
ملخ ها
سن های پسته
کرم ساقه خوار برنج
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول