كلرپيريفوس گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

135 mg/kg

35 days for citrus, 10 days for veg.

0.01 mg/kg b.w.

1 mg/kg (citrus), 0.

معرفی و نحوه اثر
حشره كش و كنه كش تماسي و گوارشي با خاصيت تدخيني از گروه فسفره آلي است كه با مهار آنزيم كولين استراز سبب از بين رفتن آفات مي شود.
كلرپيريفوس يكي از پرمصرف ترين سموم فسفره در جهان حسوب مي شود كه براي آفات مختلفي به كار مي رود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درختان میوه

شپشک ها

Pseudococcidae

1 تا 1/5 لیتر در هزار

نخود و سایر حبوبات

مگس هاي مینوز

Liriomyza spp./Phytomyza sp.

2 تا 2/5 لیتر در هکتار

مرکبات

شپشک ها و سپردارها

Pseudococcidae, diaspididae

1/5 تا 2 لیتر در هزار

پنبه

کرم هاي طوقه بر (آگروتیس).

Agrotis ipsilon/ A. segetum/ A. exclamationis

2 لیتر در هکتار

کاربرد
شپشک استرالیایی
سپردار زرد مرکبات
شپشک واوي
شپشک ستاره اي
سپردار قهوه اي
شپشک نرم تن
شپشک آردآلود
شپشک سان ژوزه درختان میوه
مگس مینوز
کرم هاي طوقه بر (آگروتیس).
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول