مالاتيون گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

1B

II

1350- 5500 mg/kg

3-5 days

0.02 mg/kg b.w.

0.2 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
حشره كش غيرسيستميك از گروه فسفره آلي با اثر تماسي و گوارشي است كه كمي خاصيت تدخيني نيز دارد و با جلوگيري از كاركرد آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي اختلال ايجاد كرده و سبب از بين رفتن آفات مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

غلات

ملخ ها و شته ها

Aphidoidea/ Acrididae

0/7 تا 1/5 لیتر در هکتار

درختان میوه

لیسه درختان میوه/شته ها/ مگس گیلاس

Yponomeuta spp./Aphidoidea/ Rhagoletis cerasi

2لیتر در هزار

حبوبات

تریپس

Thrips tabaci

1 لیتر در هکتار

سبزي وجالیز

سفیدبالک/مگس جالیز/مگس خربزه/تریپس/شته/ملخ

Trialeurodes sp/Dacussp/Carpomyia sp/Aphidoidea/ T

1 تا 1/5 لیتر در هکتار

یونجه

سرخرطومی برگ یونجه

Hypera postica

3 لیتر در هکتار

مرکبات

شته ها/سپردارها و شپشک ها

Aphidoidea/Pseudococcidae, diaspididae

2 تا 2/5 لیتر در هزار

خرما

زنجرك خرما/کرم میوه خرما/شپشک ها

Ommatissus sp/Batrachedra sp/Parlatoria sp/Fiorini

2/5 تا 3 لیتر در هزار

زیتون

پسیل زیتون

Euphyllura olivina

2 لیتر در هزار

چای

شپشک هاي آردآلود

Peseudococcidae

2لیتر در هزار

کاربرد
ملخ ها
شته ها
مگس گیلاس
لیسه درختان میوه
تریپس
سفیدبالک
سرخرطومی برگ یونجه
مگس خربزه
پسیل زیتون
شپشک هاي آردآلود
شپشک خرما
شپشک استرالیایی
سپردار زرد مرکبات
سپردار الفی مرکبات
شپشک ستاره ای
شپشک نرم تن مرکبات
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول