موسپيلان

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

4A

II

217 mg/kg

5 days (veg.), 45 days (pistachio)

0.07 mg/kg

0.6 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
موسپيلان با ماده موثره استامي پريد حشره كشي است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسي و گوارشي كه براي كنترل بسياري از آفات مكنده و برخي لاروها بكار مي رود. موسپيلان با تكنيكال 98/5% خلوص و كليه مواد همراه از شركت نيپون سوداي ژاپن ساخته مي شود و از نظر كيفيت و كارايي قابل قياس با استامي پريدهاي متفرقه كه منشا و تركيبات آنها نامشخص است نخواهد بود.
موسپيلان از طريق برگ جذب و درگياه منتشر مي شود. موسپيلان با اختلال درعمل گيرنده هاي عصبي نيكوتينك استيل كولين، سبب تاثير در سيناپس هاي سيستم اعصاب مركزي حشره مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

درخت سیب

کرم سیب/ کرم به/ کرم آلو

Cydia pomonella/ Euzophera bigella/Grapholita fune

500 گرم در هزار

درختان سیب

مینوز لکه گرد سیب

Leucoptera malifoliella

500 گرم در هزار

پسته

پسیل پسته (شیره خشک).

Agonoscena pistaciae

200 تا 250 گرم در هزار

کاربرد
(پسیل پسته (شیره خشک
مینوز لکه گرد سیب
کرم سیب
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول