هگزافلومورون گل سم

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

15

U

5000 mg/kg

15 days

0.02 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
هگزافلومورون حره كش تماسي گوارشي از گروه بنزوئيل اوره است كه با حركت رو به بالا در آوندهاي چوبي در گياه به صورت سيستميك عمل كرده و با جلوگيري از سنتز كتين در حشرات جوان سبب مرگ آنها مي شود. هگزافلومورون يك تركيب تخم كش و لارو كش است و بر روي حشرات بالغ تاثيري ندارد.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

پروانه مینوز برگ

Phyllocnistis citrella

25 میلی لیتر سم + 300 میلی لیتر روغن + 100 لیتر آب

پسته

پسیل پسته (شیره خشک).

Agonoscena pistaciae

0/5 تا 0/7 لیتر در هزار لیتر آب

پسته

پروانه چوبخوار پسته

Kermania pistaciella

1 در هزار لیتر آب به همراه 0/5 درصد روغن

کاربرد
مینوز مرکبات
پسیل پسته (شیره خشک).
پروانه چوبخوار پسته
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول