استوكلر گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

K3

III

2148 mg/kg

40 days

0.01 mg/kg

0.1 mg/kg (corn)

معرفی و نحوه اثر
استوكلر علف كش است غيرسيستميك، انتخابي و پيش رويشي كه براي كنترل علف‌هاي هرز ذرت، پيش و پس از كاشت مصرف مي شود. استوكلر از طريق اپيكوتيل و كلئوپتيل گياهان جوان جذب و با جلوگيري از سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بلند و سنتز پروتئين مانع از تقسيم سلولي شده و گياهان حساس را از بين مي برد.
استوكلر را بايد قبل از رويش علف هاي هرز روي خاك پاشيد و براي تاثير بهتر بايد خاك مرطوب باشد. بهترين روش براي انجام اين كار، انجام 20-10 ميلي مترآبياري باراني بلافاصله پس از مصرف است درصورتي كه رطوبت خاك تامين نباشد بهتر است علف كش را پيش از كاشت پاشيد و به طور سطحي و حداكثر 5 سانتي متر با خاك مخلوط نمود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول